12 października 2023

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firmaROK STYL STUDIO Monika Rok-Madej z siedzibą w Kielcach, ul.
Warszawska 191G/4 (dalej: „Firma”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz
ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się
dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej:„Ogólne Rozporządzenie” lub„RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z
Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której
dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych
osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej:„Administrator”) jestROK STYL STUDIO
Monika Rok-Madej z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 191G/4

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: (ROK
STYL STUDIO Monika Rok-Madej ul. Warszawska 191G/4, 25-001 Kielce) lub drogą e-mailową pod
adresem: (biuro@rokstylstudio.pl)

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty
odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy
technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i
później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub
persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co
wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na
wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w
swojej przeglądarce

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez
źródła publicznie dostępne.

Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących
wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.
Więcej na temat przekazywania przez Firmę danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich
lub organizacjach międzynarodowych, katalogu takich odbiorców oraz warunków takiego
przekazywania można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.rokstylstudio.pl

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: (biuro@rokstylstudio.pl)
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: (ROK STYL STUDIO Monika Rok-
  Madej, ul. Warszawska 191G/4, 25-001 Kielce).

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje,
w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobo są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami
związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

Pozdrawiamy,
Firma ROK STYL STUDIO

507 450 974
recepcja@rokstylstudio.pl
chevron-down