24 listopada 2023

Regulamin

REGULAMIN Salonu Rok Styl Studio z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 191G/4 25-551 Kielce

obowiązujący od dnia 8.11.2023

§1

Zasady ogólne

1. Osoby przebywające na terenie Rok Styl Studio zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji 

Rok Styl Studio oraz na stronie internetowej www.rokstylstudio.pl

2. Właściciele/dyrekcja/kierownictwo oraz Pracownicy i podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Klientów/Pacjentów, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Rok Styl Studio. Rzeczy osobiste powinny zostać zabezpieczone poprzez ich zamknięcie w szafkach/w przebieralni.

3. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, właściciele/dyrekcja/kierownictwo oraz Pracownicy i podwykonawcy nie są odpowiedzialni za urazy, utratę zdrowia bądź mienia, śmierć, powstałe na terenie Rok Styl Studio w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.

4. Klient/Pacjent oświadcza, iż przed rozpoczęciem uczestnictwa w zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Klientom/Pacjentom doradzamy, aby przed skorzystaniem z naszych usług, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia. 

5. Zakup wszelkich usług z naszej oferty, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Klienta/Pacjenta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z nich oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§2

Godziny pracy

1. Część zabiegowa otwarta jest codziennie w godzinach ustalonych z klientem po uprzednim zapisie.

2. Teren Rok Styl Studio jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy. Ustalone godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.

§3

Prawo odwołania

Rok Styl Studio zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego, zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności/zadatku.

§4

Wzajemne obowiązki i uprawnienia

1. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom Rok Styl Studio zabrania się używania osobistych odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, kamer video, sprzętu stereo oraz telefonów komórkowych. 

2. Cały obszar salonu jest strefą dla niepalących.

3. Zabrania się:

a) przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

b) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

c) zachowań agresywnych, wulgarnych bądź niestosownych,

d) sprzedaży i akwizycji,

e) wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,

f) zabrania się wynoszenia wyposażenia Rok Styl Studio poza jego teren.

4. W razie niezastosowania się do zakazów, o których mowa w ust. 1, 2, i 3 na polecenie pracownika Pracownika lub Ochrony Rok Styl Studio osoba łamiąca zakaz będzie musiała opuścić nasz salon. 

5. W celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa Rok Styl Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług.

6. Zabronione jest prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Rok Styl Studio. Przez działalność konkurencyjną rozumie się odpłatne lub nieodpłatne wykonywanie czynności o profilu zbliżonym do usług świadczonych przez Rok Styl Studio w szczególności w zakresie:

a) kosmetologii i kosmetyki,

b) odnowy biologicznej,

c) zabiegów relaksacyjnych, w tym masażu,

d) makijażu permanentnego

c)          tatuażu

7. Bez zgody właściciela/dyrekcji/kierownictwa zabronione jest prowadzenie na terenie Obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie. Bezwzględnie wzbronione jest polecanie i zachęcanie do korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług konkurencyjnych świadczonych przez inne osoby, podmioty gospodarcze lub instytucje.

8. Prowadzanie rozmów powinno odbywać się w sposób, który umożliwi innym Pacjentom/Klientom relaks, zarówno podczas zajęć grupowych, jak i zabiegów indywidualnych.

9. Wymaga się zwrotu pobranych ręczników, szlafroków i koszyków z produktami do demakijażu do recepcji.

10. Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane z wieszaka  przed opuszczeniem Rok Styl Studio. Znalezione przedmioty pozostawione na wieszakach, zostaną przechowane przez 3 dni.

11. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie kierownika/obsługi.

12. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Monice Rok-Madej. Książka skarg i wniosków znajduje się na recepcji.

14. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie. O sposobie załatwienia sprawy Klient/Pacjent składający reklamację zostanie poinformowany w terminie 48 godzin.

§5

Płatność

1. Płatność za usługę świadczoną przez Rok Styl Studio następuje po wykonaniu usługi, w recepcji zgodnie z cenami obowiązującymi w aktualnym cenniku Rok Styl Studio.

2. Uiszczona opłata za niewykorzystane w terminie usługi oraz w przypadku wyproszenia Pacjenta/Klienta z obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi.

3. Istnieje możliwość bezpłatnej anulacji zabiegu do 24 godzin przed jego rozpoczęciem ( z wyłączeniem makijażu). W przypadku anulacji na 12 godzin przed planowaną wizytą Rok Styl Studio zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa 100% wartości zabiegu. 

§6

Zabiegi

1. Rok Styl Studio jest strefą ciszy i odpoczynku, prosimy więc o stosowne i spokojne zachowanie, tak aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie w chwilach relaksu.

2. Osoby korzystające z części zabiegowej mają obowiązek wypełnić przed pierwszą wizytą kartę klienta dostępną w recepcji. W tym celu prosimy o przybycie 15 minut przed godziną pierwszego zabiegu.

3. Przystąpienie do zabiegu jest równoważne z oświadczeniem, iż nie posiadają Państwo przeciwskazań do jego wykonania.

4. Z zabiegów mogą korzystać osoby niepełnoletnie:

a) do 16 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna oraz w obecności prawnego opiekuna

b) od 16 do 18 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna, podpis należy złożyć osobiście w recepcji

5. Pracownicy Rok Styl Studio są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z niestosownym zachowaniem Gościa (np. propozycje seksualne, agresja itp.) nie zwracając jego kosztów.

6. Spóźnienie na zabieg spowoduje jego skrócenie, nie zmieniając jego ceny.

§7

Postanowienia końcowe

1.         Rok Styl Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego regulaminu.

2. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

507 450 974
recepcja@rokstylstudio.pl
chevron-down